Privacyverklaring

Marjo van Weenen, Center4InnerBalance

Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd!
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en cliënten. Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens!
Dat ben ik, Marjo van Weenen.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens!
Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde gegevens van u. Deze zijn nodig voor het opstellen van facturen.

Het kan voorkomen dat ik (contact)gegevens gebruik om u via e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie. Dit doe ik alleen indien u hiervoor toestemming geeft, zie beneden.

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan niet op u van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, emailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren.
Om u als cliënt te informeren over mijn behandelingen: uw naam en emailadres.

Doel: behandeling.
Om u als cliënt te kunnen behandelen: uw naam, geslacht, adres, emailadres, geboortedatum, en telefoonnummer(s).

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld!
Uw persoonsgegevens worden alleen door uzelf aan mij verstrekt, via e-email of een persoonlijk consult. Uw toestemming vormt voor mij de wettelijke vereiste grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechte enkele noodzakelijke gegevens. U kunt deze gehele of gedeeltelijke toestemming op ieder moment intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruiken en geen nieuwe persoonsgegevens van u meer verwerken.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd!
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Alleen ik heb toegang tot uw persoonsgegevens!

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen!
De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens.
  • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren, zoals financiële gegevens of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via mijn e-mailadres: m.van.weenen@home.nl. Ik zal u binnen 48 uur een bevestiging digitaal toesturen.

Ik vertrek nooit persoonsgegevens aan derden.
Als natuurgeneeskundig therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Ik verzamel geen cookies.

Bewaartermijn.
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren, zoals voor de belastingdienst of bij geschillen over de behandeling.

Wijzigingen.
Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring om deze eenzijdig aan te passen. Ik zal u hiervan op passende wijze informeren betreffende eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback.
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen.

Marjo van Weenen, natuurgeneeskundig therapeute, Center4InnerBalance

Mei 2018

Contact

Marjo van Weenen, Natuurgeneeskundig Gezondheidstherapeut
Veeweg 10
6365 CV Schinnen

K.v.K: 14090580
RegioBank: NL 92 RBRB 0706 4081 52

046-4430665 / 06-41857720
m.van.weenen@home.nl
Skypenaam: marjovanweenen